Dữ liệu

"Khó thống kê" nghĩa là gì? Bạn muốn biết khu vực của bạn so với các khu vực khác như thế nào không? Đi sâu vào dữ liệu ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia ở đây.