Liên lạc với chúng tôi

Thắc mắc báo chí, xin liên lạc lamayornews@lacity.org. Thắc mắc về dự án tiếp cận cộng đồng của Thành phố, xin liên lạc với Mayor.LACensus2020@lacity.org.

Cần hiểu biết. Cần tham gia. Cần được thống kê.