Về

Tổng thống kê dân số được tổ chức 10 năm một lần để xác định số tiền tài trợ của liên bang mỗi tiểu bang nhận được hàng năm cho các chương trình giáo dục, y tế, nhà ở và các chương trình mạng lưới an toàn xã hội khác. Tổng Thống Kê dân số cũng xác định sự phân bổ các ghế trong Quốc hội và phân chia lại khu vực ở tất cả các cấp chính quyền.

Bạn có biết…
Quận Los Angeles là quận khó thống kê nhất trên toàn Quốc
Khu vực khó thống kê nhất của Los Angeles là Khu/Địa Hạt Hội đồng 9
Số ước định rằng Thành phố Los Angeles nhận được hàng tỷ đồng mỗi năm từ nguồn tài trợ của liên bang 
Dữ liệu Tổng Thống Kê dân số giúp thúc đẩy tài trợ cho các chương trình như Medi-Cal, tài trợ Tiêu đề 1, tài trợ Giáo dục Đặc biệt, SNAP (tem thực phẩm), Head Start, sửa chữa và xây dựng xa lộ, cầu, đường, v.v.
Lần đầu tiên kể từ khi được lập thành tiểu bang vào năm 1850, California đã bỏ lỡ một cơ hội dành thêm một ghế trong Quốc hội sau cuộc Tổng Thống Kê dân số năm 2010 với khoảng 13,000 người

Văn phòng Kiểm tra dân số thuộc Thị trưởng đang hợp tác chặt chẽ với quận L.A. để sửa chữa thông tin sai lệch về Tổng Thống Kê dân số năm 2020 và khuyến khích các thành viên cộng đồng tham gia.

L.A sẽ chỉ nhận được tài trợ và đại diện Quốc Hội mà chúng ta xứng đáng nếu mọi người đều được đếm. Để đạt mục tiêu này, Văn phòng Kiểm tra dân số sẽ:
1. Triệu tập một Ủy ban Thống kê Hoàn Chỉnh của địa phương, là trung tâm để phổ biến thông tin, lập kế hoạch và tổ chức các dự án tiếp cận cộng đồng/tiếp ngoại toàn quận
2. Xác định các dân số Khó Thống Kê
3. Thiết lập các Kiốt Hoạt Động Thống Kê dân số, là các địa điểm mà mỗi cá thể có thể tìm thấy thông tin và nguồn lực hoặc trả lời bảng câu hỏi Kiểm tra dân số năm 2020 (như là, thư viện, nguồn trung tâm tìm kiếm việc làm, Trung tâm gia đình và thanh thiếu niên, các phòng thực hành tin học, trung tâm cao niên, v.v.)
4. Tuyển dụng và huấn luyện Đại sứ Thiện chí Thống Kê Dân số (Census Goodwill Ambassador), các tình nguyện viên có thể đóng vai trò là sứ giả đáng tin cậy để truyền đạt tầm quan trọng của việc tham gia vào Tổng Thống Kê dân số
5. Khuyến khích và hỗ trợ những dự án tiếp cận cộng đồng/tiếp ngoại “trong nội bộ dân chúng” của các tổ chức khu vực