Nguồn lực tiếp cận Cộng Đồng/Tiếp Ngoại

Bạn có thể giúp chúng tôi đảm bảo sự thống kê được đầy đủ và chính xác bằng cách truyền thông điệp đến với mọi người. Chia sẻ bộ công cụ truyền thông xã hội của chúng tôi, tìm hiểu về việc làm cách nào để bạn có thể làm tình nguyện cho các dự án tiếp cận cộng đồng/tiếp ngoại và hơn thế nữa.