Tình nguyện với Chương trình Đại sứ thiện chí Thống Kê dân số

Chương trình Đại sứ Thiện chí Thống Kê Dân số (Census Goodwill Ambassador - CGA) là một dự án chung của Thành phố và Quận Los Angeles để tuyển dụng, huấn luyện và bố trí các tình nguyện viên để giáo dục và thúc đẩy dân số khó thống kê trước khi Tổng Thống Kê Dân số 2020 diễn ra.

Tình nguyện với Chương trình Đại sứ thiện chí Thống Kê dân số

CGA sẽ có mặt tại các khu lân cận của chúng ta, tiếp cận với những cư dân Los Angeles để giáo dục họ là làm cách nào dữ liệu thống kê dân số xác định được tài trợ của liên bang cho các trường học, dịch vụ xã hội và y tế và cơ sở hạ tầng của chúng ta.

Nếu bạn có thời gian phục vụ cộng đồng của mình, bạn nên gia nhập để trở thành Đại sứ Thiện chí Thống Kê Dân số*. Sau đây là một số điều bạn có thể làm với tư cách là một CGA để đảm bảo sự thống kê một cách chính xác và công bằng:

Gia nhập Kiốt Hoạt động Thống Kê dân số (CAK) để giáo dục các thành viên cộng đồng về kiểm tra dân số, giải quyết các mối quan tâm của họ và / hoặc để giúp họ tự điền vào bản khảo sát kiểm tra dân số.
Chủ trì một sự kiện trong khu phố của bạn để thảo luận về tầm quan trọng của việc Tổng Thống Kê dân số 2020 và khuyến khích mọi người tham gia.

Làm tình nguyện tại các sự kiện của Thành phố và / hoặc Quận để xúc tiến kế hoạch Tổng Thống Kê dân số 2020.
Chia sẻ / đăng lại nội dung và thông tin truyền thông xã hội để khuyến khích sự tham gia vào kế hoạch Tổng Thống Kê dân số 2020.

Tuyển thêm đại sứ: chúng tôi cần càng nhiều CGA càng tốt!

Huấn luyện bắt đầu vào mùa thu này. Ghi danh ở đây.

Nếu có thắc mắc, xin liên lạc Mayor.LACensus2020@lacity.org.


* Bạn phải đủ 18 tuổi để tham gia đa số các hoạt động của Chương trình CGA; một số trường hợp ngoại lệ sẽ được thực hiện cho các sáng kiến đặc biệt.