เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับโครงการทูตสันถวไมตรีเพื่อการสำรวจสำมะโนประชากร

โครงการทูตสันถวไมตรีโครงการทูตสันถวไมตรีเพื่อการสำรวจสำมะโนประชากร (CGA) เป็นความร่วมมือระหว่างนคร Los Angeles และ เทศมณฑล Los Angeles เพื่อสรรหา ฝึกอบรม และส่งกำลังอาสาสมัคร เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชากรที่นับจำนวนได้ยาก ก่อนการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2020 CGAs จะลงพื้นที่ต่าง ๆ ของเรา โดยเข้าถึงประชากร Los Angeles เพื่อให้ความรู้ว่าข้อมูลสำมะโนประชากรจะช่วยกำหนดเงินอุดหนุน ทางด้านการศึกษา บริการด้านสังคมและสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐบาลกลางได้อย่างไร

หากท่านสามารถสละเวลาเพื่อช่วยเหลือชุมชน ท่านควรเลือกที่จะอาสามาเป็นทูตสันถวไมตรีเพื่อการสำรวจสำมะโนประชากร* ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณอาจจะทำได้ในฐานะ CGA เพื่อให้มีการนับจำนวนประชากรอย่างยุติธรรมและถูกต้อง:

  • เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ Census Action Kiosk (CAK) เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร
  • รับฟังปัญหาหรือข้อวิตกกังลว และ/หรือ ช่วยเหลือในการตอบแบบสำรวจ
  • เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมในละแวกบ้านของท่าน เพื่อพูดคุยเรื่องความสำคัญของการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 และส่งเสริมให้คนเข้ามามีส่วนร่วม
  • เป็นอาสาสมัครกิจกรรมของนครและ/หรือเทศมณฑล เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020
  • แบ่งปัน/หรือโพสต์เนื้อหาและข้อมูลที่สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการสำรวจสำมะโนประชากร ปี 2020 ทางโซเชียลมีเดีย

    
สรรหาทูตสันถวไมตรีเพิ่ม : เราต้องการ CGAs เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ !

เริ่มฝึกอบรมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ สมัครได้ที่นี่ หากมีคำถาม กรุณาติดต่อ Mayor.LACensus2020@lacity.org

*คุณต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ ในโครงการ CGA อาจมีการยกเว้นในกรณีของโครงการริเริ่มพิเศษ