ความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ

The U.S. Census Bureau ไม่ได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลที่ท่านแจ้งในแบบสอบถามไปใช้ในทางใดอันอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวท่าน รับทราบวิธีการที่กฎหมายคุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน