เกี่ยวกับ

การสำรวจสำมะโนประชากรจะมีขึ้นทุก ๆ 10 ปี เพื่อพิจารณาว่าแต่ละรัฐจะได้รับเงินอุดหนุนรายปีในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การเคหะ และโครงการเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมอื่น ๆ จากรัฐบาลกลาง เป็นจำนวนเท่าใด สำมะโนประชากรยังเป็นตัวกำหนดจำนวนที่นั่งในรัฐสภา และการกำหนดเขตเทศมณฑลใหม่ของรัฐในทุกระดับ

ท่านทราบหรือไม่ว่า...

เขตเทศมณฑล Los Angeles เป็นพื้นที่ที่นับจำนวนประชากรได้ยากที่สุดในประเทศ

เขตที่นับจำนวนประชากรได้ยากที่สุด คือ เขตสภาที่ 9

มีการประมาณการณ์ว่า Los Angeles ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางเป็นจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ ทุกปี

สำมะโนประชากรช่วยให้ได้รับเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ เช่น Medi-Cal, เงินอุดหนุน Title 1, เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ, SNAP (แสตมป์อาหาร), Head Start, และการซ่อมแซมและก่อสร้างทางด่วน สะพาน ถนน และอื่น ๆ อีกมาก

นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่รัฐแคลิฟอร์เนียได้รับการรับรองสถานภาพเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐฯ ในปี 1850 ที่ California ไม่ได้ที่นั่งในรัฐสภาหลังจากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2010 เนื่องจากขาดประชากรไปประมาณ 13,000 คน

สำนักงานสำมะโนประชากรของนายกเทศมนตรีได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเทศมณฑล Los Angeles เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2020 และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม

Los Angeles จะได้รับเงินอุดหนุนและที่นั่งในรัฐสภาตามที่ควรได้รับ หากนับจำนวนประชากรได้ครบถ้วน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำนักงานสำมะโนประชากรจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจนับจำนวนประชากร ซึ่งเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูล วางแผน และจัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงทุกชุมชน
  2. ระบุกลุ่มประชากรที่นับได้ยาก
  3. จัดตั้ง Census Action Kiosks ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล หรือสถานที่ตอบแบบสอบถามสำรวจสำมะโนประชากร ปี 2020 (เช่น ห้องสมุด สำนักงานจัดหางาน ศูนย์ข้อมูลสำหรับครอบครัวและเยาวชน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ฯลฯ)
  4. สรรหาและจัดอบรมทูตสันถวไมตรี (Census Goodwill Ambassadors) เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครเป็นผู้ถ่ายทอดความสำคัญของการให้ความร่วมมือในการสำรวจสำมะโนประชากร
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงพื้นที่ ขององค์กรต่าง ๆ ในชุมชน