Humanap ng malapit sa iyo na Kiosk na Makakatulong sa mga Katanungan mo

Sa pagtugon sa Pederal, Estado at local na pangkalusugang patnubay tungkol sa pagsiklab ng Novel Coronavirus (Covid-19), ang Lungsod ng Los Angeles ay pangsamantalang sinususpindi  ang programang QAC at QAK hanggang sa mga susunod na abiso.

Para humanap  ng QAC/QAK na malapit sa iyo sa Lungsod ng L.A. gamitin ang estadong kagamitan sa paghahanap. Paki tawagan ang lugar ng mas maaga dahil maaaring sila ay sarado dahil sa kautusang eksekutivo na Mas Ligtas sa Bahay.

Para sa mga walang internet na koneksyon, ang Lungsod ng L.A. ay nakipag partner sa California Emerging Technology Fund at EveryoneOn para magbigay ng mga pagpipiliang mababang halagang serbisyong internet, makagamit ng computers at serbisyong digital na karunungan sa pagbasa.  Matuto pa dito.