Seguridad at Pagiging Kumpidensiyal

Hindi pinapahintulutan ang Kawanihan ng Senso ng U.S. na gamitin ang impormasyon mula sa iyong palatanungan laban sa iyo. Alamin kung paano pinoprotektahan ng batas ang iyong mga karapatan at personal na impormasyon.