Kalendaryo ng Pagbibigay ng Serbisyo

Alamin kung kailan kami bibisita sa inyong komunidad. Nais niyo ba kaming dumalo sa inyong kaganapan? Makipag-ugnayan sa amin sa Mayor.LACensus2020@lacity.org.