Komite sa Kumpletong Pagbilang

Sa unang pagkakataon, nagtutulungan ang Lungsod at County ng Los Angeles para lumikha ng isang Komite sa Kumpletong Pagbilang (Complete Count Committee, CCC) na binubuo ng mga kinatawan ng iba’t ibang organisasyong nakabatay sa komunidad, paaralan, at negosyo.

Para sa mga katanungan tungkol sa CCC, mangyaring makipag-ugnayan sa Mayor.LACensus2020@lacity.org.

Org chart ng Komite sa Kumpletong Pagbilang (CCC)