Home

L.A.: Handa ka na bang mabilang? Malapit na ang 2020 Senso. Hindi lamang ang ating representasyon sa Kongreso ang tutukuyin ng mga resulta, pati rin kung paano ginagastos ang higit sa $115 bilyon kada taon sa mga paaralan, pangangalagang pangkalusugan, pabahay, transportasyon, at iba pang mahahalagang programa sa ating mga kapitbahayan sa California.

Ngunit hindi tayo makakakuha ng tumpak na bilang sa 2020 kung hindi makikilahok ang lahat.

Hindi maaaring ipagsawalang-bahala ng sinuman ang mga nakataya: Ang County ng L.A. ay ang rehiyong pinakamahirap na bilangin. Halos kalahati ng mga taga-Los Angeles ay nakatira sa mga Mahirap-na-Bilangin na lugar. At kung labis na natatakot ang mga taga-Los Angeles na nasa mga komunidad ng mga imigrante na buksan ang kanilang mga pinto at sagutin ang ating mga palatanungan, maaaring mawalan ang L.A. ng bilyon-bilyong pondong pederal sa susunod na dekada.

Kaya naman nagsasanib-puwersa ang lungsod, county, at mga pinuno ng estado at mga grupo sa komunidad para manindigan para sa ating mga pinakabulnerableng kapitbahay.

Sama-sama nating tiyakin ang isang kumpleto, patas, at tamang pagbilang sa 2020.

Dahil sa Los Angeles, kabilang ang bawat isa at kabahagi ang bawat isa. Kaya tayo nang maghanda at magtulungan!