ប្រតិទិនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ

ស្វែង​យល់​អំពី​ពេលវេលា​ ដែល​យើង​ចុះ​ទៅ​សហគមន៍​របស់​អ្នក​។​ ​ចង់​ឲ្យ​យើង​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្មវិធី​របស់​អ្នក​ដែរ​ឬទេ​? សូម​ទាក់ទង​មកកាន់​យើង​តាម​ Mayor.LACensus2020@lacity.org

East Hollywood Drive-Thru event
Saturday, September 19, 2020 - 10:00am
4133 Marathon St.
Los Angeles, CA, 90029
Koreatown Drive-Thru event
Saturday, September 19, 2020 - 10:00am
3250 San Marino St.
Los Angeles, CA, 90006
Panorama City Drive-Thru event
Saturday, September 26, 2020 - 10:00am
8825 Kester Ave.
Panorama City, CA, 91402
Pacoima Drive-Thru event
Saturday, September 26, 2020 - 10:00am
11300 Glenoaks Blvd #1622
Pacoima, CA, 91331
South L.A. Drive-Thru event
Sunday, September 27, 2020 - 10:00am
5720 2nd Ave.
Los Angeles, CA, 90043