ប្រតិទិនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ

ស្វែង​យល់​អំពី​ពេលវេលា​ ដែល​យើង​ចុះ​ទៅ​សហគមន៍​របស់​អ្នក​។​ ​ចង់​ឲ្យ​យើង​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្មវិធី​របស់​អ្នក​ដែរ​ឬទេ​? សូម​ទាក់ទង​មកកាន់​យើង​តាម​ Mayor.LACensus2020@lacity.org

Census Goodwill Ambassador Training Hollywood
Thursday, November 21, 2019 - 7:00pm to 8:30pm
6657 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA, 90028
Census Goodwill Ambassador Training Boyle Heights
Thursday, December 5, 2019 - 6:00pm to 7:30pm
1200 Plaza Del Sol East
Los Angeles, CA, 90033