ប្រតិទិនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ

ស្វែង​យល់​អំពី​ពេលវេលា​ ដែល​យើង​ចុះ​ទៅ​សហគមន៍​របស់​អ្នក​។​ ​ចង់​ឲ្យ​យើង​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្មវិធី​របស់​អ្នក​ដែរ​ឬទេ​? សូម​ទាក់ទង​មកកាន់​យើង​តាម​ Mayor.LACensus2020@lacity.org

121st Golden Dragon Parade
Saturday, February 1, 2020 - 1:00pm to 3:30pm
Los Angeles, CA, 90012
Census Goodwill Ambassador Training East Hollywood
Wednesday, February 5, 2020 - 6:00pm to 7:30pm
4591 Santa Monica Blvd.
Los Angeles, CA, 90029
Census Goodwill Ambassador Training Harbor/Wilmington
Thursday, February 6, 2020 - 6:30pm to 8:00pm
1111 Figueroa Pl.
Wilmington, CA, 90744
Census Goodwill Ambassador Training Koreatown
Monday, February 10, 2020 - 6:30pm to 8:00pm
4301 W 3rd St.
Los Angeles, CA, 90020
Census Goodwill Ambassador Training Lincoln Heights
Wednesday, February 12, 2020 - 6:00pm to 7:30pm
2530 Workman St.
Los Angeles, CA, 90031
Los Angeles Job Fair
Thursday, February 27, 2020 - 10:00am to 1:30pm
2912 Guirado St
Los Angeles, CA, 90023
Census Goodwill Ambassador Training South LA
Thursday, February 27, 2020 - 6:30pm to 8:00pm
9900 S Vermont Ave.
Los Angeles, CA, 90044