کمیته سرشماری کامل

برای نخستین بار، شهر و کانتی

Los Angeles برای ایجاد «کمیته سرشماری کامل» (CCC) متشکل از نمایندگان سازمان‌های جامعه-محور، مدارس و کسب و کارهای متنوع همکاری می‌کنند.

پرسش‌های خود درباره CCC را می‌توانید از طریقMayor.LACensus2020@lacity.org مطرح کنید.

نمودار سازمانی CCC