تقویم کمک‌رسانی

از زمان حضور ما در جامعه خودتان آگاه شوید. می‌خواهید ما در رویداد شما حاضر شویم؟ با ما به&
شانی Mayor.LACensus2020@lacity.org تماس بگیرید.
به زودی

East Hollywood Drive-Thru event
Saturday, September 19, 2020 - 10:00am
4133 Marathon St.
Los Angeles, CA, 90029
Koreatown Drive-Thru event
Saturday, September 19, 2020 - 10:00am
3250 San Marino St.
Los Angeles, CA, 90006
Panorama City Drive-Thru event
Saturday, September 26, 2020 - 10:00am
8825 Kester Ave.
Panorama City, CA, 91402
Pacoima Drive-Thru event
Saturday, September 26, 2020 - 10:00am
11300 Glenoaks Blvd #1622
Pacoima, CA, 91331
South L.A. Drive-Thru event
Sunday, September 27, 2020 - 10:00am
5720 2nd Ave.
Los Angeles, CA, 90043